PLATNÉ VÝKLADY

Posuzování záměrů a koncepcí předložených po 22.8.2007
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.
Výklady
náležitosti přílohy č. 3a Metodické sdělení k problematice nahlížení na formu přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1. 4. 2009
zveřejňování dokumentů a informací dle § 16 Metodické sdělení k problematice zveřejňování dokumentů a informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních dle § 16 z. č. 100/2001 Sb. 8. 7. 2008
pojem "skladování odpadů" Stanovisko legislativního odboru k problematice pojmu "skladování odpadů". 9. 5. 2008
oznámení zpracované dle Přílohy č. 4 Stanovisko k problematice zpracování oznámení dle Přílohy č. 4 z. č. 100/2001 Sb. 11. 3. 2008
komplexní pozemkové úpravy "Komplexní pozemkové úpravy" - vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. 19. 2. 2007
naplnění dikce více bodů Přílohy č. 1 Sdělení k případům, kdy záměr naplňuje dikce více bodů Přílohy č. 1 z. č. 100/2001 Sb. 14. 11. 2006
pojmy "zalesnění" a "odlesnění" Pojmy "zalesnění" a "odlesnění" podle z. č. 100/2001 Sb. 10. 1. 2006
stanoviska k záměrům těžby Informace k vydávání stanovisek k záměrům těžby 12. 7. 2002
Kategorie I
Bod 1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha. 22. 9. 2005
Bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s výjimkou s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 24. 9. 2008
Bod 2.2 Těžba černého uhlí - nový dobývací prostor. 29. 11. 2006
Bod 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více. 29. 11. 2006
Bod 9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajicích silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10km a více. 20. 3. 2007
Bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním. 13. 7. 2015
Bod 10.2 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den. 13. 7. 2015
Kategorie II
Bod 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha. 22. 9. 2005
Bod 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha. 22. 9. 2005
Bod 1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 24. 9. 2008
Bod 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm. 22. 8. 2006
Bod 2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků. 24. 9. 2008
Bod 2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor. 20. 9. 2006
Bod 2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. 24. 9. 2008
Bod 4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití. 22. 9. 2005
Bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. 4. 3. 2016
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I). 20. 3. 2007
Bod 9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kat. I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a zařízení a překladišť. 13. 9 . 2006
3. 7. 2007
Bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I). 13. 7. 2015
Bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žiravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100t. 28. 11. 2006
Bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 12.8.2011
Bod 10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha; golfové hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 21. 6. 2006
Bod 10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny. 19. 4. 2006
Bod 10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných. 21. 6. 2006
Bod 10.13 Tématické areály na ploše nad 5 000 m2. 21. 6. 2006


OSTATNÍ VÝKLADY KE ZNĚNÍM ZÁKONA

Posuzování záměrů a koncepcí předložených po 27.4.2006 (zákon č. 163/2006 Sb.) a po 1.1.2007 (zákon č. 186/2006 Sb.)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
Výklady
komplexní pozemkové úpravy "Komplexní pozemkové úpravy" - vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska z. č. 100/2001 Sb. 19. 2. 2007
naplnění dikce více bodů Přílohy č. 1 Sdělení k případům, kdy záměr naplňuje dikce více bodů Přílohy č. 1 z. č. 100/2001 Sb. 14. 11. 2006
pojmy "zalesnění" a "odlesnění" Pojmy "zalesnění" a "odlesnění" podle z. č. 100/2001 Sb. 10. 1. 2006
stanoviska dle z. č. 244/1992 Sb. Informace k platnosti stanovisek vydaných dle z. č. 244/1992 Sb. 20. 4. 2004
stanoviska k záměrům těžby Informace k vydávání stanovisek k záměrům těžby 12. 7. 2002
Kategorie I
Bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s výjimkou s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 16. 5. 2002
Bod 2.2 Těžba černého uhlí - nový dobývací prostor. 29. 11. 2006
Bod 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více. 29. 11. 2006
Bod 9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajicích silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10km a více. 20. 3. 2007
Bod 10.2 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30 000 t/rok. 16. 5. 2002
Kategorie II
Bod 1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 16. 5. 2002
Bod 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm. 22. 8. 2006
Bod 2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor. 20. 9. 2006
Bod 2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů pro veřejnou potřebu, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. 22. 8. 2005
Bod 3.1 Zařízení ke spalování o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. 18. 8. 2006
Bod 4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití. 22. 9. 2005
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I). 20. 3. 2007
Bod 9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kat. I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a zařízení a překladišť. 13. 9 . 2006
3. 7. 2007
Bod 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok; nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1 000 t/rok. 16. 5. 2002
Bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žiravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100t. 28. 11. 2006
Bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 21. 6. 2006
Bod 10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha; golfové hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 21. 6. 2006
Bod 10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny. 19. 4. 2006
Bod 10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou na 50 ubytovaných. 21. 6. 2006
Bod 10.13 Tématické areály na ploše nad 5 000 m2. 21. 6. 2006


Posuzování záměrů a koncepcí předložených po 1.5.2004 (zákon č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Výklady
pojmy "zalesnění" a "odlesnění" Pojmy "zalesnění" a "odlesnění" podle z. č. 100/2001 Sb. 10. 1. 2006
§ 4 odstavce 1 písmene c) Výklad § 4 odstavce 1) písmene c) k zákonu č. 100/2001 Sb. ve vztahu ke změnám technologií v chovných zařízeních pro hospodářská zvířata 12. 3. 2002
27. 10. 2005
§ 4 odstavce 1 písmene d) Metodický výklad § 4 odstavce 1 písmene d) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 22. 8. 2005
změna záměru Pojem „změna“ záměru ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb. 27. 10. 2005
stanoviska dle z. č. 244/1992 Sb. Informace k platnosti stanovisek vydaných dle z. č. 244/1992 Sb. 20. 4. 2004
stanoviska k záměrům těžby Informace k vydávání stanovisek k záměrům těžby 12. 7. 2002
Kategorie I
Bod 1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha. 22. 9. 2005
Bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s výjimkou s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 16. 5. 2002
Bod 2.2 Těžba černého uhlí – nový dobývací prostor nebo změna stávajícího. 22. 9. 2005
Bod 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor nebo změna stávajícího. 22. 9. 2005
Bod 9.4 Novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic neuvedených v bodě 9.3, se čtyřmi nebo více jízdními pruhy, delší než 10 km. 16. 11. 2001
Bod 10.1 Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 12. 3. 2002
Bod 10.2 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30 000 t/rok. 12. 3. 2002
16. 5. 2002
Kategorie II
Bod 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha. 22. 9. 2005
Bod 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha. 22. 9. 2005
Bod 1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 16. 5. 2002
Bod 2.5 Bod 2.5 (Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok) je v oblasti nerostných surovin obecnou úpravou vztahující se na jakoukoliv těžbu (hlubinnou i povrchovou) v těchto limitech, body 2.1 (Uhlí - hlubinná těžba nad 100 000 t/rok - pokud vlivy zasahují mimo schválený dobývací prostor) a 2.4 (Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok) jsou úpravami speciálními, vztahujícími se jen na v nich uvedené limity a způsoby těžby. 11. 6. 2001
Bod 2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů pro veřejnou potřebu, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. 22. 8. 2005
Bod 4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití. 22. 9. 2005
Bod 5.6 Polygrafické provozy se spotřebou chemikálií nad 1 t/rok. 27. 10. 2005
Bod 9.1 Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené v kategorii I). 16. 11. 2001
Bod 9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť. 13. 6. 2002
Bod 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok; nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1 000 t/rok. 12. 3. 2002
16. 5. 2002
Bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 22. 9. 2005
Bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 22. 8. 2005
Bod 10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny. 19. 4. 2006
Bod 10.13 Tématické areály na ploše nad 5 000 m2. 22. 8. 2005


Posuzování záměrů předložených po 1.1.2002 ( zákon č. 100/2001 Sb.)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Výklady
stanoviska dle z. č. 244/1992 Sb. Informace k platnosti stanovisek vydaných dle z. č. 244/1992 Sb. 20. 4. 2004
zveřejňování dokumentů Výklad k otázce, zda je MŽP jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb. povinno zveřejňovat informace o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních na své úřední desce 6. 9. 2002
stanoviska k záměrům těžby Informace k vydávání stanovisek k záměrům těžby 12. 7. 2002
dotčené správní úřady Výklad k problematice stanovení okruhu správních úřadů, které mohou vystupovat v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) jako dotčené správní úřady a dále k II. etapě reformy veřejné správy v souvislosti se zánikem okresních úřadů 19. 6. 2002
§ 4 odstavce 1) písmene c) Výklad § 4 odstavce 1) písmene c) k zákonu č. 100/2001 Sb. ve vztahu ke změnám technologií v chovných zařízeních pro hospodářská zvířata 12. 3. 2002
správní řízení Případy správních řízení, která budou nebo již byla zahájena v tomto roce, ale rozhodnutí (nabytí právní moci) bude vydáno v roce 2002 – záměry podléhající zákonu č. 100/2001 Sb. 17. 12. 2001
změna záměru Pojem “změna” záměru ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb. 17. 12. 2001
Kategorie I
Bod 1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 50 ha. 12. 3. 2002
Bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s výjimkou s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 16. 5. 2002
Bod 9.4 Novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic neuvedených v bodě 9.3, se čtyřmi nebo více jízdními pruhy, delší než 10 km. 16. 11. 2001
Bod 10.1 Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 12. 3. 2002
Bod 10.2 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30 000 t/rok. 12. 3. 2002
16. 5. 2002
Kategorie II
Bod 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha. 12. 3. 2002
Bod 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha. 12. 3. 2002
Bod 1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 16. 5. 2002
Bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok. 11. 6. 2001
Bod 2.6 Těžba v korytech říčních toků. 30. 10. 2003
Bod 2.11 Hloubkové vrty, zejména geotermální, pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, pro zásobování vodou, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. 18. 6. 2003
Bod 4.1 Provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití. 1. 9. 2002
Bod 9.1 Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené v kategorii I). 16. 11. 2001
Bod 9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť. 13. 6. 2002
Bod 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok.

12. 3. 2002
16. 5. 2002

Bod 10.6 Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2. 15. 5. 2002
Bod 10.13 Tématické areály uvedené ve schválené územně plánovací dokumentaci. 7. 3. 2002