Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM888P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Šlapanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2020 13:35
Předkladatel: MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče
IČO předkladatele: 00282651
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Na základě záporných stanovisek dotčených orgánů (zejména OŽP a OD KrÚ JMK a MŽP), která zásadním způsobem zpochybnila celé koncepční řešení návrhu ÚP, připomínek veřejnosti a změně legislativy pořizovatel ÚP vyhodnotil návrh ÚP jako neprojednatelný a z hlediska svého obsahu překonaný - pořizování návrhu ÚP proto zastavil a předložil pokyny pro zpracování 2. návrhu ÚP ve smyslu ust. §51 odst. 3 SZ (2. návrh ÚP je zveřejněn pod kódem JHM021S)
Text návrhu zadání: JHM888P_navrhZadani.pdf (88 kB) - 27.06.2011 14:35:41
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM888P_stanoviskoNavrhZadani.doc (75 kB) - 22.07.2011 12:06:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: JHM888P_duvodyUkonceni.pdf (417 kB) - 26.02.2020 13:34:56