Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP042G
Název: 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2020 15:15
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/5.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP042G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (5655 kB) - 29.07.2020 16:45:07
Text návrhu ZÚR: MZP042G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (5408 kB) - 29.07.2020 16:45:07
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP042G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (137 kB) - 20.08.2020 15:15:28
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: