Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP045G
Název: 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2022 15:06
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/9aktualizace-zur
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se:
Poznámka: Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o pořízení a zpracování návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje na svém zasedání dne 24. února 2022 pod usnesením č. 25/2022/ZK-14. Důvodem pořízení je vyčlenění několika záměrů ze 4. aktualizace Zásad územního rozvoje, u které nelze v současné době s jistotou určit termín vydání. Tyto záměry budou rychleji zahrnuty do platné územně plánovací dokumentace a bude moci následovat příprava investic. Předmětem 9. aktualizace jsou záměry: D7/7.2 – severní silniční spojka České Budějovice D37/5 – obchvat městyse Dolní Bukovsko D90 - silnice II/163 Ee8 – VVN 110 kV Těšovice - Volary
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání: 01.04.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP045G_VP_informace.pdf (217 kB) - 21.04.2022 12:24:18
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP045G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (18566 kB) - 21.04.2022 12:26:50
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP045G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (193 kB) - 21.04.2022 12:27:17
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP045G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (168 kB) - 12.05.2022 14:56:17
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 07.07.2022
Informace o schválení ZÚR: MZP045G_VP_infSchvaleni.pdf (195 kB) - 11.07.2022 15:06:27