Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM021S
Název koncepce: 2. návrh územního plánu Šlapanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2020 08:54
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, OÚPPP
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: Na základě záporných stanovisek dotčených orgánů (zejména OŽP a OD KrÚ JMK a MŽP), která zásadním způsobem zpochybnila celé koncepční řešení návrhu ÚP, připomínek veřejnosti a změně legislativy, pořizovatel ÚP vyhodnotil návrh ÚP jako neprojednatelný a z hlediska svého obsahu překonaný - vyhotovil proto návrh pokynů pro zpracování 2. návrhu ÚP ve smyslu ust. §53 odst. 1 SZ. Pokyny pro zpracování nového návrhu ÚP v rozsahu návrhu zadání ÚP, jsou zveřejněny v kolonce "Text návrhu zprávy/zadání". Původní zadání ÚP je zveřejněno pod kódem JHM888P.
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 23.09.2015
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM021S_navrh_textNavrhu.pdf (417 kB) - 26.02.2020 13:46:15
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM021S_navrh_textStanoviska.pdf (155 kB) - 26.02.2020 13:46:15
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM021S_vyhodnoceni.pdf (4870 kB) - 26.02.2020 13:49:59
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.02.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM021S_infoStan.pdf (145 kB) - 27.02.2020 08:54:11
Text stanoviska: JHM021S_stanoviskoSEA.pdf (440 kB) - 27.02.2020 08:54:11
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: