Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP014G
Název: 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 17:23
Předkladatel: Jihočeský kraj
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/2-aktualizace-zur/
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Při zpracování 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uplatnilo k záměrům Ee36 vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice a Ee37 vedení ZVN 400 kV Kočín – Dasný nesouhlasné stanovisko Ministerstvo kultury. To nesouhlasilo s navrhovanou trasou těchto vedení přes vymezenou krajinnou památkovou zónu Libějovicko – Lomecko. Ministerstvo průmyslu a obchodu na vedení trasy přes tuto památkovou zónu i nadále trvá. Vzniklý rozpor byl proto předložen k vyřešení Ministerstvu pro místní rozvoj. Dosud o tomto rozporu nebylo rozhodnuto. S ohledem na potřebu vydat 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje bylo dohodnuto se zástupci obou výše uvedených ministerstev o vypuštění těchto záměrů z 1. aktualizace ZUR. Zastupitelstvo Jihočeského kraje proto dne 24. 4. 2014 svým usnesením č. 133/2014 ZK-10 souhlasilo s vyčleněním záměrů Ee36 vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice a Ee37 vedení ZVN 400 kV Kočín – Dasný do souběžně probíhající samostatné aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (aktualizace č. 2) a rozhodlo o rozdělení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na dvě na sobě nezávislé aktualizace.
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP014G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (1094 kB) - 03.02.2017 15:56:14
Text Posouzení Natura 2000: MZP014G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (1129 kB) - 03.02.2017 15:56:14
Text návrhu ZÚR: MZP014G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (10214 kB) - 03.02.2017 15:56:14
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP014G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (183 kB) - 03.02.2017 15:11:49
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 13.12.2013
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Informace o stanovisku: MZP014G_stanovisko_informace.pdf (143 kB) - 03.02.2017 15:57:57
Text stanoviska: MZP014G_stanovisko_textStanoviska.pdf (251 kB) - 03.02.2017 15:57:57
Datum veřejného projednání: 26.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP014G_VP_informace.pdf (264 kB) - 03.02.2017 15:20:23
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP014G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (1341 kB) - 03.02.2017 15:21:16
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP014G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (1094 kB) - 03.02.2017 15:21:16
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP014G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (1129 kB) - 03.02.2017 15:21:16
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP014G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (120 kB) - 03.02.2017 15:09:55
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 06.01.2016
Schválená ZÚR: MZP014G_VP_schvalenaZUR.docx (12 kB) - 18.07.2018 17:23:38