Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP012G
Název: Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2017 13:56
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Rozdělení Aktualizace č. 2 na Aktualizaci č. 2a a 2b ZÚR OK - Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 usnesením č. UZ/15/55/2015 schválilo rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na dvě části: a) Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení všech částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), které nebudou předmětem aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, b) Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) týkajících se lokality letiště Přerov a plochy pro nadmístní podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně všech vazeb.
Text zadání/zprávy: MZP012G_navrh_textNavrhu.zip (1184 kB) - 13.07.2015 11:37:37
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP012G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (122 kB) - 13.07.2015 11:37:37
Posuzovatel SEA: Mynář Petr Ing.
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP012G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (15195 kB) - 13.07.2015 11:44:01
Text návrhu ZÚR: MZP012G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (9574 kB) - 13.07.2015 11:44:01
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.11.2015
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP012G_stanovisko_informace.pdf (75 kB) - 26.11.2015 15:04:04
Text stanoviska: MZP012G_stanovisko_textStanoviska.pdf (139 kB) - 26.11.2015 15:04:04
Datum veřejného projednání: 15.01.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP012G_VP_informace.pdf (1477 kB) - 29.12.2015 09:46:18
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP012G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (22252 kB) - 29.12.2015 09:46:18
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP012G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (9293 kB) - 29.12.2015 09:46:18
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP012G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (157 kB) - 31.03.2016 15:47:52
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP012G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (64 kB) - 31.03.2016 15:47:52
Podstatná úprava ZÚR: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 15.12.2016
Posuzuje se:
Text návrhu ZÚR po podstatné úpravě: MZP012G_VP_textNavrhuZmena.zip (5328 kB) - 22.11.2016 11:59:04
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP po podstatné úpravě: MZP012G_VP_textVyhodnoceniVlivuZPZmena.pdf (5697 kB) - 22.11.2016 11:59:04
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MZP012G_VP_informaceOpakovane.pdf (559 kB) - 22.11.2016 11:55:01
Datum schválení ZÚR: 24.04.2017
Informace o schválení ZÚR: MZP012G_VP_infSchvaleni.pdf (524 kB) - 29.05.2017 13:56:02
Schválená ZÚR: MZP012G_VP_schvalenaZUR.pdf (802 kB) - 29.05.2017 13:53:53