Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP026G
Název: Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2020 12:40
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: V elektronické podobě na internetových stránkách www.praha.eu v sekci odboru územního rozvoje (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html).
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 02.05.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017)
Text zadání/zprávy: MZP026G_navrh_textNavrhu.zip (1884 kB) - 23.03.2017 10:13:19
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP026G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (216 kB) - 03.05.2017 08:47:20
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD. (Kubešová)
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP026G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.ZIP (797373 kB) - 20.08.2020 11:35:12
Text návrhu ZÚR: MZP026G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (67709 kB) - 20.08.2020 11:45:27
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP026G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (287 kB) - 08.10.2020 12:40:12
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: