Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA009S
Název koncepce: Celoměstsky významná změna Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2021 15:01
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka: Stanovisko dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k návrhu zadání změny je zveřejněno v Informačním systému SEA pod kódem PHA002F.
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): PHA009S_navrh.zip (13933 kB) - 29.03.2021 15:01:35
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA009S_vyhodnoceni.pdf (4746 kB) - 29.03.2021 15:01:35
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: