Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP016G
Název: Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2019 09:55
Předkladatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Rozdělení Aktualizace č. 2 na Aktualizaci č. 2a a 2b ZÚR OK - Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 usnesením č. UZ/15/55/2015 schválilo rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na dvě části: a) Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení všech částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), které nebudou předmětem aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, b) Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014) týkajících se lokality letiště Přerov a plochy pro nadmístní podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiště Přerov včetně všech vazeb.
Text zadání/zprávy: MZP016G_navrh_textNavrhu.zip (1184 kB) - 31.03.2016 15:51:01
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP016G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (122 kB) - 31.03.2016 15:51:01
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP016G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (20153 kB) - 31.03.2016 16:00:03
Text Posouzení Natura 2000: MZP016G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (2553 kB) - 31.03.2016 16:00:03
Text návrhu ZÚR: MZP016G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (150387 kB) - 31.03.2016 16:00:03
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP016G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (113 kB) - 13.05.2016 11:25:22
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.06.2018
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP016G_stanovisko_informace.pdf (62 kB) - 25.06.2018 13:26:00
Text stanoviska: MZP016G_stanovisko_textStanoviska.pdf (404 kB) - 25.06.2018 13:26:00
Datum veřejného projednání: 13.09.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP016G_VP_informace.pdf (537 kB) - 15.08.2018 08:39:35
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP016G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (31628 kB) - 15.08.2018 08:39:35
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP016G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (15212 kB) - 15.08.2018 08:39:35
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP016G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (4343 kB) - 15.08.2018 08:39:35
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP016G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.zip (465 kB) - 24.09.2018 11:21:46
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP016G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (84 kB) - 01.07.2019 10:11:34
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 23.09.2019
Informace o schválení ZÚR: MZP016G_VP_infSchvaleni.pdf (199 kB) - 10.12.2019 09:50:56
Schválená ZÚR: MZP016G_VP_schvalenaZUR.pdf (568 kB) - 10.12.2019 09:55:30